BenQ-Siemens C31手机

当前位置: 首页 > 产品频道 > 手机 > BenQ-Siemens
BenQ-Siemens C31手机
  • BenQ-Siemens C31手机 综述
  •  最新价格:已淘汰
  •  手机制式:GSM
  •  手机类型:直板式
  •  最长待机时间:312小时
  •  本机存储容量:20MB
  •  最长通话时间:300分钟
  • [查看参数